บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 15001 (15001)

อีเมล์ : kanokwan.k@yru.ac.th


นางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 15002 (15002)

อีเมล์ : nihafeezar.h@yru.ac.th


นางสาวณัฐจิราวดี ปานแก้ว
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 15000 (15000)

อีเมล์ : natjirawadee.p@yru.ac.th