ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

30 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดให้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและสรุปผลการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบประมวลความรู้ รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ คลิก