ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและกฎระเบียบ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

12 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา อาจารย์พิเศษเต็มเวลา และผู้ช่วยสอน (TA) ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการในการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การดำเนินงานในพันธกิจของแต่ละงาน และแต่ละบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย