เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT) และ Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

20 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิหัล ชื่อภาษาอังกฤษ Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT) ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 (2564-2567) และวารสารบริหารธุรกิจและภาษา ชื่อภาษาอังกฤษ Journal of Business Administration and Languages (JBAL) ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

ซึ่งในขณะนี้ กำลังเปิดรับบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiO) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2704 หรือ 2752 อีเมล JEDT@tni.ac.th, JBAL@tni.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก