รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่มีความประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาในระหว่างวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2565 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ดังกล่าว และขอให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบในวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก