ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2-2566

22 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ยกร่าง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”